Wypożyczalnia oświetlenia a koszty inwestycji

2019-01-08

Wypożyczalnia oświetlenia to również pewne koszty inwestycji!


Koszty inwestycji w fundusze to opłaty za zarządzanie, a także opłaty i prowizje dystrybucji, czy za konwersję, jak i podatki. Opłaty dystrybucyjne są do uniknięcia, ale opłaty za zarządzanie można wybrać najniższe. Fundusze parasolowe odsuwają konieczność płacenia podatków w czasie. Ma to ukierunkowanie na wypożyczalnia oświetlenia http://lumensc.pl/.


Koszty inwestycji w Fundusze Inwestycyjne dzielą się na trzy grupy. Jedna wiąże się z zarządzaniem funduszem, druga z obsługą inwestorów, a trzecia z kosztami podatkowymi. Każdy fundusz pobiera opłaty za kierowanie pieniędzmi, które się mu powierzono. 

Taka opłata jest naliczana od danej wartości aktywów netto, czyli takich pomniejszonych o zobowiązania. Pobiera się ją codziennie zgodnie z wyceną aktywów netto pod koniec dnia. Wysokość takich opłat publikuje się w prospekcie emisyjnym oraz statucie. Można je zobaczyć na stronach www danego TFI. Warto to również rozważyć w kontekście wypożyczalnia oświetlenia.


Opłaty mogą być różne i zależą od Funduszu Inwestycyjnego oraz ich wahania wynoszą około 4%, jeśli chodzi o fundusze agresywne, a 1%, jeśli chodzi o fundusze pieniężne. Część opłaty to koszty limitowane, czy koszty, które mają związek z aktualnym funkcjonowaniem funduszu, chociażby koszt depozytariusza. Opłaty pobiera się również wtedy, gdy fundusz przynosi straty. Jest to taka forma wynagrodzenia za pracę na rzecz funduszu. Jeśli chodzi o fundusze akcyjne i zrównoważone to ta opłata wynosi około 4% rocznie, natomiast jeśli chodzi o fundusze pieniężne, ta opłata wynosi około 1% rocznie bez względu na to, czy fundusz osiągnął zysk czy nie. Ta opłata jest obowiązkowa. Wyniki funduszy, które można zobaczyć w gazetach, na portalach internetowych uwzględniają także wspomnianą już opłatę za zarządzanie.

Każdy inwestor musi mieć na uwadze, że przy nabyciu jednostek uczestnictwa będzie musiał ponieść opłatę dystrybucyjną, pokrywającą koszty dystrybucji produktów. Ma to odniesienie, jeżeli chodzi o wypożyczalnię oświetlenia, tę współczesną.


Jednostki uczestnictwa w funduszach sprzedaje się przez pośredników, a więc dystrybutorów, którzy podpisali umowę z TFI, a także za pośrednictwem samego TFI. Są to zazwyczaj banki, czy domy maklerskie, a także doradcy finansowi. Opłata może być pobrana podczas zakupu jednostek uczestnictwa albo podczas ich zbywania. Może być także pobrana w trakcie konwersji jednostek uczestnictwa, które są częścią jednego funduszu w jednostki udziałowe w drugim. Przykładowo może to być konwersja fundusz akcyjny na fundusz pieniężny. Warunkiem jest jednak, że jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza obojgiem funduszy.


Kolejny krok to dobranie najlepszego funduszu, który obecnie znajduje się na rynku. Zazwyczaj dana grupa ma kilka lub kilkanaście funduszy, które oferują różne towarzystwa funduszowe. Przed wyborem najlepiej porównać wyniki inwestycyjne w takich okresach, jakie są zbliżone do czasu planowanego przez nas. Trzeba pamiętać, że należy porównać wyniki nie tylko dla bieżącego okresu, bo to zdecydowanie za mało. Należy brać pod uwagę minimum kilka lub kilkanaście poprzednich okresów.  Należy zadać pytanie jak to wygląda, jeżeli chodzi o wypożyczalnię oświetlenia.


Fundusz inwestycyjny zamknięty oferuje certyfikaty inwestycyjne, które są tytułem uczestnictwa. Mogą one stanowić przedmiot ponownego obrotu, czyli mogą istnieć publicznie, ale także stanowić niepubliczne certyfikaty inwestycji. Certyfikaty mogą być albo imienne, albo na okaziciela. Publiczne certyfikaty zawsze są na okaziciela. Emisja certyfikatów odbywa się seriami, to znaczy fundusz ma prawo do emitowania certyfikatów w kolejnych seriach odpowiednio ukierunkowanych na wypożyczalnia oświetlenia.


Tytuł uczestnictwa więc jest certyfikatem inwestycyjnym, które jest papierem wartościowym. Ten natomiast może być zbywalny, jeżeli fundusz nie określi inaczej. Certyfikatów nie można umarzać. Fundusz zamknięty z góry określa wielkość swojego akcyjnego kapitału, która może ulec zmianie w trakcie zakończenia całej nowej emisji certyfikatów inwestycji funduszu. Zasady dla działania funduszy inwestycyjnych zamkniętych określa statut funduszu. W nim znajdują się informacje, czy certyfikat jest publiczny, czy niepubliczny, a także w przypadku tych niepublicznych, czy ma formę dokumentu, czy jest zdematerializowany oraz czy jest prowadzone jego ewidencja. Certyfikat publiczny powinien być wprowadzony do obrotu w rynku regulowanym lub -w zależności od sytuacji wskazanej w ustawie- do alternatywnego systemu obrotu. Fundusz z certyfikatami publicznymi ma większość praw oraz obowiązków, które wynikają z przepisów o obrocie publicznym. Są to ustawy o ofercie publicznej oraz o obrocie instrumentami finansowymi.  Ma to również dużą wartość, jeżeli chodzi o wypożyczalnia oświetlenia.


Jednak, żeby wybrać odpowiedni fundusz, należy zastanowić się nad celem inwestycyjnym, akceptowanym poziomem ryzyka, odpowiednim horyzontem czasowym, kosztami ponoszonymi przez uczestników, doświadczeniem zarządzających oraz wynikami inwestycyjnymi funduszu. Pierwszy krok w podjęciu decyzji inwestycyjnej to określenie celu inwestycyjnego, więc określenie, co zamierza się osiągnąć przez daną inwestycję. Kolejny trzeba rozstrzygnąć czy fundusz może zapewniać osiągnięcie danego celu. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne, według przepisów prawa cel inwestycyjny jest ograniczony do trzech możliwości, czyli do: ochrony rzeczywistej wartości kapitału, osiąganie przychodów z lokat funduszu, a także powiększenie kapitału przez wzrost wartości wszystkich lokat w funduszu. 

Drugie kryterium wyboru funduszu to indywidualnie akceptowany poziom ryzyka przez inwestora. Jeżeli nie akceptuje się żadnych strat, warto wybrać fundusz rynku pieniężnego. Jeżeli dopuszcza się niewielkie straty w czekaniu na zyski, które mogą przekroczyć dochody z lokat, warto wybrać fundusz obligacji. Jeśli dopuszcza się dosyć spore straty z nadzieją, że osiągnie się zdecydowanie większe zyski, warto wybrać fundusz akcyjny ukierunkowany w stronę wypożyczalnia oświetlenia.


@ Copyright 2018